Bæredygtighed

En bæredygtig campus

En bæredygtig campus er ressourcebevidst, sund og god for mennesker og miljø. DTU skal som teknisk eliteuniversitet være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse i det danske samfund, samt påtage sig samme rolle internationalt. Som led i dette bestræber DTU sig på, at universitetets egen campusudvikling, drift og administration bidrager til den grønne omstilling. Derfor ønsker DTU at udvikle universitetets rammer med omtanke på bæredygtighed.

Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitik for DTU’s campusområder er retningsgivende for prioriteringer i forhold til administration og drift af universitetet. Delpolitikken præsenterer en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed på DTU’s campusområder.

Målet er, at alle på universitetet er bevidste om og har mulighed for at integrere hensyn til bæredygtighed i det daglige virke. Delpolitikken skitserer en ramme for, hvilke overordnede indsatsområder DTU skal forholde sig til. Målsætningerne er fordelt på dissse fem indsatsområder.
Download her.

Vi udvikler bæredygtigt


Alle aktiviteter på DTU skal bidrage til at opfylde målene i DTU’s strategi og i bære-dygtighedspolitikken, således også alle anlægs- og bygge-projekter. Derfor har DTU Campus Service udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for byggeri og campusmiljø. Strategien hedder ”Vi udvikler bæredygtigt” og har fem fokusområder:

  • Biodiversitet og klimatilpasning
  • Kvalitet og velvære
  • Byggeproces
  • Diversitet og universelt design
  • Livscyklusperspektiv

Læs strategien her

Campus som Living Lab


På DTU arbejdes der med forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning på højt internationalt niveau inden for et bredt spektrum af fagområder. Dette arbejde skal universitetets fysiske faciliteter være med til at understøtte.

Derfor stiller DTU universitetets faciliteter til rådighed som Living Lab for forskere og studerende, der hermed får mulighed for at udvikle og teste bæredygtige teknologier.
Læs mere på DTU Smart Campus

Præcertificering som bæredygtigt byområde


DTU Lyngby Campus er præcertificeret til DGNB-bæredygtighedsklassen for byområder, en certificering som er opnået på baggrund af Strategisk Campusplan. Da et byområde normalt udvikler sig over lang tid, er certificeringsprocessen delt i 3 – en præ, en midtvejs-, og en endelig certificering. DTU Lyngby Campus er med sine mere end 100 bygninger fordelt over 106 hektar det hidtil største område certificerede byområde i Danmark.
Det er et helhedsorienteret syn på bæredygtighed der kendetegner DGNB certificeringenskriterierne, og derfor vurderes campus ud fra en miljømæssig-, økonomisk-, og sociokulturel kvalitet. Eksempelvis skal biodiversiteten klarlægges, campus’ levetidsomkostninger skal beregnes og bylivskvaliteten skal estimeres. Læs mere om DGNB.

 

Bæredygtige transportformer

DTU gør en stor indsats for løbende at udvikle og fremme en bæredygtig mobilitet. Dette sker blandt andet ved etablering af et mere sammenhængende cykelnetværk til fra og på campus, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at tage cyklen.

Med den nye Letbane vil DTU blive tættere forbundet med resten af Storkøbenhavn og Lyngby Station, og den offentlige transport til og fra campus vil blive væsentlig lettere. Ydermere står DTU for alt det datatekniske arbejde i projektet omkring selvkørende busser, der skal testkøres på DTU Lyngby Campus. Læs mere om DTU's indsats for at fremme bæredygtige transportformer her

 

Bæredygtighedscertificering af byggeri på DTU


I forbindelse med campusudviklingen ønsker DTU at arbejde aktiv og målbart med bæredygtighed, både på bygningsniveau og på campusniveau. Derfor har DTU som bygherre besluttet at alle byggeprojekter fremover skal gennemføres med bæredygtighed som ledende princip og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld.

Det første byggeprojekt, der er bygget efter DGNB Guld er den nye bygning til DTU Skylab. Derudover gennemføres Bygning 357 og bygning 112 efter samme certificering.